0768287735

Välkommen till Förskolan Rymden

Förskolan Rymden bedriver en traditionell förskolepedagogik med pedagoger som inspireras av utomhuspedagogik. Detta uppnår vi genom att kontinuerligt jobba med "Grön flagg "dvs. lärande om hållbart utveckling för barn och unga. Vi vill lära våra barn om hur de med vardagliga beslut kan bidra till en allt mer hållbar utveckling. Förskolan Rymden är en förskolan som satsar allt på barnen för att de skulle känna sig trygga och bekväma när de vistas hos oss. Det glädjer oss att se leenden från barnens ansikten när de trivs och har roligt på vår förskola. Vi tror stark att det är en förutsättning för att de ska kunna erövra ny kunskap och utvecklas.


-Vi följer läroplanen för förskolan ( Lpfö 18) samt Skolverkets riktlinjer.

-Förskolan är religiös och politiskt obunden.

-Kommunal taxan gäller.

Om oss

Förskolan strävar efter att ha trygga barn samt engagerade pedagoger och föräldrar.
Tanken är inte att ha många barn, utan att ha tid för alla! 

Beskrivning 

Förskolan Rymden ligger på Zenitgatan 12-14 i Bergsjön. Vi har öppet mån till fre klockan 06.30-17.30. Varje dag serverar vi lunch (inklusive allergi- och specialkost) som levereras från Kikkismat egna kök.

https://www.kikkismat.se/wp-content/uploads/2023/01/meny.pdf

Värdegrund

  • Jämställdhet

  • Trygghet

  • Utbildning

  • Kunskap

  • Hälsa

  • Samarbete

Utelekplatsen

Vi har en stor härlig utelekplats med gott om plats för barnens lek och utforskande. Bland annat har vi sandlådor, gungor, rutschkanor och ett fantastiskt skogsparti. Vi har även en mindre innergård med en sandlåda och lekredskap som de yngre barnen uppskattar.

Vilka är vi?

Förskolan Rymden grundades år 2001

År 2018 valde vi att expandera våran förskola, med en helt ny avdelning tätt in till våran gammla. Idag har vi 30 barn inskolade hos oss. Förskolan har två avdelningar; Pluto med åldrarna 1-3 år samt Jupiter med åldrarna 4-6 år.

Vi pedagoger är ett sammansvetsat team som trots olika avdelningar jobbar tillsammans.Vi anser att det är viktigt att de äldre och de yngre barnen ska få chans att umgås med varandra, för att på så sätt hjälpa varandra att utvecklas och på samma gång skapa nya kompisrelationer. Anledningen till varför vi tycker detta samarbetet är viktigt är eftersom vi har många barn med ett eller flera syskon inskrivna på förskolan, men även eftersom vi pedagoger sett att det gynnar barnens lärande samt att det uppskattas av våra föräldrar!

"Kommunikation är nyckeln till ett bra samarbete"


Verksamhet 


Lpfö/reviderad 2018

Arbetslaget arbetar utifrån Lpfö reviderad 2018 (Läroplanen för förskolan). Läroplanen ska styra förskolan och uttrycker därmed vilka krav staten ställer på verksamheten. I förskolans läroplan formuleras förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten.

https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2018/laroplan-for-forskolan-lpfo-18


Lek och lärande

Förskolan styrs oftast av "barnens val" och arbete i mindre grupper. Detta innebär att barnen själva får välja - utifrån det pedagogerna erbjuder för dagen - en "framdukad" och iordningställd lek- eller experimentstation att upptäcka och utforska i mindre grupp. Pedagogernas arbete styrs av barnens intressen i olika teman och projekt, allt anpassat för att utmana barnen och skapa erfarenheter utifrån barnens utvecklingsnivå. Vi pedagoger lägger också stor vikt vid det lustfyllda lärandet genom lek, sång, rörelse och vill skapa en förskola som ser till hela barnet.

Förskolan och hemmet

Vi ser förskolan som ett demokratiskt forum där det finns utrymme för diskussioner och ömsesidig dialog för att barnen ska få en trygg och lärorik tid hos oss. Varje termin bjuder vi in våra föräldrar till förälder-barn-pedagog samtal där vi fokuserar på det enskilda barnet. Vi bjuder in till föräldramöten där vi presenterar vår verksamhet och vårt arbetssätt lite närmare, därigenom ges vårdnadshavarna en insyn i verksamheten och också möjligheten att påverka. Vi ser samarbetet med hemmet och den dagliga kontakten som en viktig del i vårt arbete med barnen.

Klagomålsblankett


Namn E-post Meddelande Skicka in

ANSÖKAN OM PLATS

ANSÖKAN OM PLATS MAIL ADRESS ADRESS DATUM FÖR ÖNSKAN OM ATT BÖRJA PÅ FÖRSKOLAN VÅRDNADSHAVARE 1 TELEFONNUMMER VÅRDNADSHAVARE 2 TELEFONNUMMER MEDDELANDE Skicka in

GDPR

GDPRs syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.
Observera att förskolan inte är allmän plats och att rektorn har rätt att besluta att ingen fotografering får ske, generellt eller vid enskilda tillfällen. Rektorn kan också besluta att fotografering endast får genomföras av förskolans egen personal.
Innan en bild eller videofilm på identifierbara och/eller namngivna individer publiceras eller lagras måste vårdnadshavare ge sitt samtycke. Fotografen måste försäkra sig om att fotograferade och filmade människor är införstådda i hur bilden eller filmen ska användas.
Många förskolor använder foto som ett sätt att dokumentera barnens utveckling – bilder sätts i pärmar eller monteras upp på väggarna för besökare att se. Men alla, både personal och föräldrar, måste känna till vilka regler som gäller. I förekommande fall måste föräldrar/vårdnadshavare samtycka till användandet av bilder i dokumentationssyfte.
Inom förskolan behandlas personuppgifter tillhörande personal, barn och föräldrar. För att behandlingen ska vara laglig finns det flera saker att tänka på. En personuppgift är varje uppgift som är hänförlig till en fysisk person. Detta innebär att även exempelvis bilder och besökshistorik på en hemsida utgör personuppgifter.
Behandling av personuppgifter är alla åtgärder eller serier av åtgärder, såsom exempelvis insamling, registrering, organisering, lagring och bearbetning. Även åtkomst till personuppgifter utgör behandling, likaså utlämnande, radering eller överföring av personuppgifter.
All behandling av personuppgifter måste följa tillämplig lag. Från 2018 är den tillämpliga lagen EU:s dataskyddsförordning som gäller för alla EU:s medlemsstater. I dataskyddsförordningen regleras under vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas och hur behandlingen ska ske.
Personuppgifter tillhörande barn lyder under samma regler som personuppgifter tillhörande vuxna med undantaget att barn i förskoleålder inte kan lämna samtycke till behandling. I stället är det barnets vårdnadshavare som lämnar samtycke å barnets vägnar. Tänk på att man med ”vårdnadshavare” som huvudregel avser båda föräldrarna. Undantaget är att en av föräldrarna ensam är vårdnadshavare. Så kan t ex vara fallet om en av föräldrarna har ensam vårdnad på grund av en dom i domstol.
Viktigt att tänka på vid behandling av personuppgifter är att den person som personuppgifterna tillhör, den registrerade, alltid ska informeras om behandlingen i förväg. Den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter som behandlas, av vem och för vilka ändamål. Om behandlingen av personuppgifter baseras på ett lämnat samtycke kan informationen lämnas i samband med detta. Viktigt att tänka på är att information om behandling av personuppgifter ska utgöra en separat del och får därför inte ingå i exempelvis en allmän informationstext eller allmänna villkor.
Blankett för Godkännande av publicering av personuppgifter och Samtycke till publicering och lagring av personuppgifter ska fyllas i av samtliga vårdnadshavare på förskolan.


Galleri