Lpfö/reviderad 2018

Arbetslaget arbetar utifrån Lpfö reviderad 2018 (Läroplanen för förskolan). Läroplanen ska styra förskolan och uttrycker därmed vilka krav staten ställer på verksamheten. I förskolans läroplan formuleras förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten.

Lek och lärande

Förskolan styrs oftast av "barnens val" och arbete i mindre grupper. Detta innebär att barnen själva får välja - utifrån det pedagogerna erbjuder för dagen - en "framdukad" och iordningställd lek- eller experimentstation att upptäcka och utforska i mindre grupp. Pedagogernas arbete styrs av barnens intressen i olika teman och projekt, allt anpassat för att utmana barnen och skapa erfarenheter utifrån barnens utvecklingsnivå. Vi pedagoger lägger också stor vikt vid det lustfyllda lärandet genom lek, sång, rörelse och vill skapa en förskola som ser till hela barnet.

Förskolan och hemmet

Vi ser förskolan som ett demokratiskt forum där det finns utrymme för diskussioner och ömsesidig dialog för att barnen ska få en trygg och lärorik tid hos oss. Varje termin bjuder vi in våra föräldrar till förälder-barn-pedagog samtal där vi fokuserar på det enskilda barnet. Vi bjuder in till föräldramöten där vi presenterar vår verksamhet och vårt arbetssätt lite närmare, därigenom ges vårdnadshavarna en insyn i verksamheten och också möjligheten att påverka. Vi ser samarbetet med hemmet och den dagliga kontakten som en viktig del i vårt arbete med barnen.